RESOURCES

สื่อการสอน

คลังข้อมูลที่รวบรวมสื่อการเรียนรู้
และสื่อการสอนจากทีมงานเรียนวิธีคิดผ่านวิธีโค้ด

สื่อการสอนล่าสุด

สื่อการสอนทั้งหมด

ทั้งหมด
ประถมต้น
ประถมปลาย
Coding
Minigame
อื่นๆ

เรียนวิธีคิด ผ่านวิธีโค้ด
แพลตฟอร์มส่งเสริมการเรียนรู้
วิชาวิทยาการคำนวณที่เข้าใจครู รู้ใจเด็ก

Contact Us

106/4 ซ.สมถวิล ถนนริมคลองบางค้อ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพ 10150

© 2021 Marvelous Studio All rights reserverd.